Wu Guozhong and Tan Yanjian - Curving Moon (Flute)